Main công suất

Main CA-22

Main CA-22

Giá tiền: 15.600.000đ
Main CA-28

Main CA-28

Giá tiền: 17.400.000đ
Main KX-2/600

Main KX-2/600

Giá tiền: 7.400.000đ
Main KX-2/800

Main KX-2/800

Giá tiền: 9.000.000đ
Main KX-4/800

Main KX-4/800

Giá tiền: 14.000.000đ
Main CA-4.8

Main CA-4.8

Giá tiền: 12.600.000đ
Main CA-4.6

Main CA-4.6

Giá tiền: 11.600.000đ
Main CA-4.13

Main CA-4.13

Giá tiền: 17.000.000đ
Main CA-4850

Main CA-4850

Giá tiền: 15.000.000đ
CA-2700

CA-2700

Giá tiền: 7.400.000đ